• REGULAMIN KONKURSU - GIRLANDA

REGULAMIN KONKURSUNiniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie „Girlanda”, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.

 

1.Definicje

1)        Konkurs – Konkurs „Girlanda”, prowadzony na zasadach wskazanych w Regulaminie.

2)        Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu.

3)        Uczestnik, Uczestnik Konkursu – osoba fizyczna spełniająca wymagania określone w Regulaminie, uczestnicząca w Konkursie.

 

2. Organizator

Organizatorem Konkursu jest Patrycja Majzon-Wójtowicz, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LUMI Patrycja Majzon- Wójtowicz, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5882234635 , nr REGON 220696681, ul. Strażacka 3/12, 84-239 Bolszewo (dalej „Organizator”).

 

3. Konkurs organizowany za pośrednictwem: medium społecznościowe Facebook oraz Instagram

 

4. Terytorium na którym prowadzony jest konkurs: Rzeczpospolita Polska

 

5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 28.03.2019-14.04.2019

 

6. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 21.04.2019 r.

 

7. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik Konkursu powinien

zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Przystępując do Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszelkie jego postanowienia i zasady w nim opisane.

 

8. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które:

a)        w chwili rozpoczęcia konkursu ukończyły 13 lat, z zastrzeżeniem, że w przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest przedstawienie na żądanie Organizatora zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie,

b)        zamieszkują na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

9. Uczestnik przystępuje do Konkursu poprzez działania

 • Facebook - polubienie strony Lumi z miłości do dzieci i pięknych rzeczy, polubienie postu z konkursem, udostępnienie konkursu na swojej osi czasu, w komentarzu postu konkursowego zaproszenie do udziału 4 potencjalnych uczestników w terminie 28.03.2019-14.04.2019 do godziny 23:59
 • Instagram- obserwowanie @lumizmiloscidodzieci, polubienie postu konkursowego, w komentarzu postu konkursowego zaproszenie do udziału 3 potencjalnych uczestników w terminie 28.03.2019-14.04.2019 do godz. 23:59

 

10. Organizator wykluczy z udziału w Konkursie osoby które

a) mogą mieć negatywny wpływ na renomę lub odbiór marki LUMI lub Organizatora.

b) nie spełniły wszystkich wymogów określonych w Regulaminie

 

11. Każdy Uczestnik może 1 raz przystąpić do konkursu

 

12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi poprzez

wylosowanie loginu podanego na portalach Facebook oraz Instagram z puli wszystkich uczestników konkursu

 

13. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony

a) w terminie do dnia 21.04.2019 r. na profilu firmy LUMI na portalach Facebook oraz Instagram

b) Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez portal Facebook, Instagram lub aplikację Messenger

c) w przypadku braku możliwości skontaktowania się z Uczestnikiem konkursu w okresie 14 dni od terminu ogłoszenia , Organizator może podjąć decyzję o przyznaniu nagrody innemu Uczestnikowi.

d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Zwycięzcy nagrody z przyczyn niezależnych od niego.

 

14. Nagroda w Konkursie:

girlanda- gwiazdkowe wariacje 1 szt

 

15. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne zapoznaniem się i akceptacją treści Regulaminu.

 

16. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu, ma świadomość, że jego login na portalu Facebook i/lub Instagram zostanie opublikowany na profilach Facebook oraz Instagram i wyraża na to zgodę.

 

17. Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

 2. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie oraz publikację loginu dostępnego na portalu Facebook i /lub Instagram na portalu Facebook i Instagram na stronie Organizatora, w przypadku przyznania Uczestnikowi nagrody

 3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu oraz ogłoszeniem jego wyników i wydaniem Nagrody.

 4. Podstawa przetwarzania:

 • udział w Konkursie

 • nasz prawnie uzasadniony interes ( art 6. ust. 1 lit. f. RODO) polegający na przetwarzaniu danych w celu organizacji Konkursu i przekazaniu nagrody Zwycięzcy

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do przekazania nagrody Zwycięzcy

 2. możliwość cofnięcia zgody – w każdej chwili

 3. okres przetwarzania Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych

 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli ona była jego podstawą

 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych- w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora.

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo do:

 • dostępu do Twoich danych osobowych

 • ich sprostowania

 • usunięcia

 • wycofania zgody

 • ograniczenia przetwarzania

 • przeniesienia danych do innego administratora

 1. Usługi zewnętrzne/ odbiorcy danych

 • osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność

 • portal społecznościowy Facebook

 • portal społecznościowy Instagram

 

18. Regulamin dostępny jest na stronie Organizatora https://lumi-lumi.pl/

 

19.W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 

 • Sklep zamknięty

​PRZEPRASZAMY PRZERWA TECHNICZNA

 • Sklep zamknięty

Sklep został tymczasowo deaktywowany, prosimy spróbować za kilka dni.